OK Stavby - O společnosti

O společnosti

Projekt 

 

OK Stavby s.r.o. - Využití inovativní technologie 

Registrační číslo CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0003747 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání stavebních a 

demoličních odpadů. Realizací projektu dojde k rozšíření potenciálu 

pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s odpady. 

 

 

O společnosti

Naše společnost vznikla dne 30. Března 2003 v Praze. Zabýváme se prováděním staveb jak v silničním, tak pozemním stavitelství. Naše dobré jméno je podloženo dlouholetou prací. Ta je založena na politice vstřícného a serióznímu přístupu k zákazníkovi, což přináší maximální flexibilitu při kompletní realizaci Vašich požadavků.

Naší snahou je dosažení maximální kvality, za co nejnižší možnou reálnou cenu, což je veliká výhoda pro naše zákazníky. Naším cílem je dosažení přijatelné ceny pro našeho zákazníka, již dosahujeme díky nízkým režijním nákladům naší firmy.  Abychom měli jistotu kvalitně odvedené práce, staráme se nadstandardně o naše zaměstnance, jenž jsou duší naší společnosti. Dbáme na jejich vzdělávací cyklus, jelikož zkušení lidé jsou největším bohatstvím každé firmy. Jejich zkušenosti, dovednosti a zručnost dělají dobré jméno naší firmě a ovlivňují postavení podniku na trhu.

Proto naši lidé procházejí vzdělávacími programy, školeními a kursy, což pomáhá zvýšit nejen jejich praktické znalosti, ale i řemeslné dovednosti. Naši zaměstnanci jsou vybírání tak, aby měli snahu přispět k celkovému výsledku společnosti a identifikovali se s jejími cíli.

Jen díky nim naše firma neustále zvyšuje svojí výkonnost a obstává na trhu s tvrdou konkurencí.

Stavební činnost je realizována průměrně 80-ti vlastními zaměstnanci, jenž jsou během roku doplňováni dle potřeby konkrétní stavby a smluvně zajišťováni. Společnost je vybavena celou řadou mechanizačních prostředků včetně vlastní dopravy, jenž jsou nutné při realizaci staveb. V našem portfoliu najdete dozery, bagry, nakladače, osobní a nákladní automobily, drtičky, třídičky, bourací kladiva, lešení, řezačky dlažeb, kompresory, pěchy atd. Náš mechanizační park je průběžně doplňován a obnovován, v závislosti a v rámci flexibility zajištění , jednotlivých zakázek.

 

PARTNEŘI

OK Stavby se podílejí rovněž na realizaci obrovských zakázek, na kterých spolupracujeme s největšími firmami v oboru, jako jsou:

         EUROVIA CS a.s.

         Dálniční stavby Praha a.s.

         Porr, a.s

         Metrostav, a.s.

        Skanska CZ a.s.

         STRABAG a.s.

     Swietelsky stavební s.r.o.

   M - Silnice a.s.

a řadou dalších.

 

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Společnost je držitelem certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001, což je jasný signál pro naše zákazníky, že jsme zastánci jak politiky kvality, tak environmentální politiky.

Politika kvality v naší společnosti je závazkem  v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 a mimo jiné obsahuje již výše zmiňovaný vzdělávací program našich zaměstnanců, vytvoření a zdokonalování efektivního systému managementu OK Staveb či udržování efektivních komunikačních vazeb v naší společnosti.

Environmentální politika společnosti byla přijata v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. Závazek směřuje k minimalizaci negativních dopadů vykonávaných činností na životní prostředí.

         Důsledné dodržování předpisů k ochraně životního prostředí na všech pracovištích naší společnosti

         Důraz na prevenci a zlepšování kvality životního prostředí

         Zaměření na vzdělávání zaměstnanců OK Staveb, na propagaci hodnoty životního prostředí a na zvyšování odpovědnosti každého jedince v této oblasti.

 

STAVEBNÍ VÝROBA

 

VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ

Provádíme výstavbu silnic, chodníků, parkovacích ploch, dvorků, zpevněných ploch včetně vjezdů k rodinným domům

Výstavba je realizována dle požadavku investora a dle zatížení komunikace.

U daných staveb je na Vás, jestli provedeme pouze zemní práce, konstrukční vrstvy, povrchové úpravy nebo celou výstavbu.

Povrchové úpravy komunikací a chodníků provádíme z pokládky litého asfaltu, asfaltu, zámkové a žulové dlažby.

Provádíme také železobetonové základy pro dopravní značení a reklamní tabule.

 

DEMOLIČNÍ PRÁCE

Provádíme demolice objektů, pozemních komunikací, včetně zajištění odpadového hospodářství.

Naše společnost využívá moderní technologie zpracování odpadu, tj. drcení, třídění atd.

Samozřejmostí je pro nás výroba recyklací různých frakcí vlastní drtičkou a třídičkou.

 

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Naše společnost nabízí realizaci staveb vodovodů, vodovodních přípojek, plynovodů, plynovodních přípojek či kanalizačních sítí, dále výstavbu horkovodů a protlaků. V naší nabídce je zajištění této výstavby jak malém měřítku (přípojky k rodinným domkům), či ve velkém měřítku (zasíťování celých obcí či městských částí).

 

NABÍDKA SLUŽEB

Kromě komplexního zajištění dodávek staveb, nabízíme také jednotlivé služby samostatně, jako jsou zemní práce se stroji, přistavení a odvoz kontejneru na skládku, drcení stavební sutě a recyklací různých frakcí či dlouhodobé pronájmy strojů.

 

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost je organizací zabývající se prováděním staveb. Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

Systémy managementu kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení kvality:

·         plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě

·         služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti

·         základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost

·         naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce

·         své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků

·         společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí

Oblast systému environmentálního managementu:

·         Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.

·         Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.

·         Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů

·         Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.

·         Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

·         Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.